UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

ROZDZIAŁ I

Nazwa reprezentacji uczniów.

Nazwa przedstawicieli uczniów brzmi:

”Samorząd Uczniowski”

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Celem samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie interesów ogółu uczniów przed dyrektorem szkoły, rada pedagogiczna i rada rodziców.
 2. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły i placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 3. prawo do zapoznawania się programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami:
 4. prawo do jawnej i umotywowanej oceny i postępów w nauce i zachowaniu
 5. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania i wydawania gazety szkolnej
 6. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 7. prawo organizowania dzielności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem
 8. prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 1. Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi są klasy IV – VIII.
 2. Uczniowie klasy wybierają samorządy klasowe składające się trzech osób.
 3. Wszyscy uczniowie samorządów klasowych wchodzących w skład samorządu uczniowskiego – szkolnego.
 4. Wszystkie decyzje, plany zatwierdzone są na comiesięcznych zebraniach samorządu uczniowskiego. ( zwoływania również doraźnie )

ROZDZIAŁ IV

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się tajnym głosowaniu.
 2. Uczniowie klas IV – VIII wysuwają po dwóch kandydatów z każdej klasy.
 3. Wyborcami są uczniowie las IV – VIII
 4. Głosujący wybierają jednego kandydata spośród promowanych. ( podkreślają nazwisko na liście. )
 5. Przewodniczącym zostaje uczeń lub uczennica, którzy otrzymują największą liczbę głosów, w kolejności zastępca, sekretarz skarbnik.

ROZDZIAŁ V

RAMOWY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Zebranie Samorządu Uczniowskiego może być zwołane przez Dyrektora szkoły, rade pedagogiczna, uczniów
 2. Zebrania są protokołowane przez sekretarza Samorządu Uczniowskiego
 3. Stałe zadania Samorządu Uczniowskiego:
  1. redagowanie tablicy ogłoszeń,
  2. organizowanie apeli szkolnych
  3. patronat nad uroczystościami szkolnymi

ROZDZIAŁ VI

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

 1. Samorząd uczniowski gromadzi fundusze z następujących źródeł:
  1. Organizowania imprez dochodowych
  2. Działalności handlowo – gospodarczej
 2. Wydatkowanie środków odbywa się według rocznego planu wydatków.

ROZDZIAŁ VII

OBSŁUGA KSIĘGOWO – RACHUNKOWA ŚRODKÓW

 1. Księga rachunkowa jest prowadzona przez skarbnika pod kierunkiem opiekuna samorządu.
 2. Rachunki i księga znajdują się u opiekuna 9 do wglądu dla wszystkich organów

szkoły )

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Samorząd Uczniowski może zwrócić się do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z nurtującymi problemami.
 2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może być odwołany z funkcji na wniosek uczniów, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły w przypadku niespełnienia obowiązków lub rażącego naruszania regulaminu szkoły.
 3. Przedstawiciele Samorządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których poruszane są problemy uczniów. 9 za zgoda przewodniczącego rady )